Miscellaneous Civitas - Comunitat diversa

Escrito por Maria Josep Soriano i Escrig
Viernes, 06 Mayo 2022 21:02

La paraula convivència és d'origen llatí, format pel prefix “amb” i, la paraula “vivència”, que significa acte d'existir de manera respectuosa cap a les altres persones.

La convivència necessita una pluralitat de persones i des que naixem és fonamental la socialització entre els individus. La bona convivència es basa en el respecte, l'honestedat, la tolerància, la solidaritat, i normes i codis de comportaments. Els problemes de convivència entre les persones poden generar comportaments intolerants.

I és per això, perquè volem una veritable bona convivència al nostre divers municipi i a proposta del Consell de Pau i Solidaritat, que el passat 27 d’abril es realitzà la primera reunió del Fòrum Actiu de la Migració, que té com a objectiu detectar problemes i dificultats de la població migrant a Sagunt per poder així proposar millores efectives en el procés d’inclusió en la nostra societat.

Ja el 8 febrer 2020, la regidoria de Cooperació Internacional va organitzar la jornada “Sagunt, ciutat solidària”, que tenia com a motiu “Som comunitat diversa”. Allí poguérem trobar-se les ONGD locals i una part de les persones migrants que viuen al nostre poble. Aquest treball va continuar malgrat la pandèmia concretant-se en el primer Pla Municipal de Cooperació Internacional, aprovat pel ple i que serveix per orientar i planificar de manera efectiva la nostra política de cooperació. Si hem de destacar alguna cosa d’ell, és el requeriment de participació a la ciutadania per un compromís solidari actiu.

I com podem fer-ho efectiu? Pensem que el Fòrum és el lloc adequat per exposar i proposar totes les inquietuds respecte al tema migrant al nostre municipi. En aquesta primera reunió tractàrem el tema de la joventut migrant i detectàrem que necessitem una fase de diagnosi per concretar el perfil dels joves migrants, les dificultats, i els problemes que es troben al dia a dia per fer una veritable inclusió.

Al Fòrum vam convidar a:

- Els coordinadors o coordinadores d’igualtat i convivència dels centres educatius. Aquesta figura creada en 2016 per la Conselleria d’Educació ha esdevingut fonamental en els col·legis. Les seues funcions, contextualitzades en cada cas amb la col·laboració i assessorament de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica, són col·laborar amb la direcció del centre i amb la Comissió de Coordinació Pedagògica en l’elaboració i desenvolupament del Pla d'igualtat i convivència. Aquest té com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d'aquests, parant especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no-discriminació, atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l'alumnat.

Els coordinadors presents en la reunió exposaren totes les bones pràctiques de convivència que estan portant a cap als seus centres i com d’important era la llengua per a la socialització.

- Els departaments de l’ajuntament: esport, joventut, i serveis socials exposaren les polítiques d’inclusió que treballen i es comprometeren a realitzar una tasca de recollida de dades.

Menció especial al funcionament del Casal Jove, on els joves migrants sí acudeixen a activitats d’oci però no s’integren en els grups de participació.

· Les ONGD locals explicaren la part del treball que realitzen amb joves i que inclou, repàs escolar i inserció social, entre altres. A més, mostraren la seua preocupació per evitar els delictes d’odi i pressió social. Sorgiren temes diversos com: la dificultat per aprendre la llengua (sobretot de bona part de les dones magrebins), la possible falta d’integració de la segona generació de joves, i les dificultats econòmiques de gran part d’ells.

· Els jovens migrants presents havien aplegat al nostre poble de molt xicotets i donaren una visió positiva de la socialització dintre dels centres escolars. També reivindicaren els seus trets culturals.

És soles un primer pas. Hem reflexionat sobre les nostres mancances, perquè cal fer una revisió profunda amb dades, des de diferents àmbits per veure la realitat social. També de com aplegar a la gent jove perquè participe més en accions socials i culturals. Tenim la convicció que entre tots i totes trobarem bones pràctiques per fer una política d’inclusió més efectiva i solidària. Per suposat, convidem a participar a aquells agent socials o persones interessades en donar diferents visions i propostes en pròximes sessions del Fòrum.

Estem convençuts i convençudes que tots podem aprendre de tots, com una ciutat educadora que som, i que sols així es podrà valorar la diversitat que enriqueix a la nostra ciutat acollidora.

MISCEL·LÀNIA: mescla, varietat, mixtura, amalgama, mescladissa.

Maria Josep Soriano i Escrig
Regidora de Cooperació Internacional, Universitat Popular i Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt

 

 

SUCESOS

SALUD